بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا

قدیمی ترین نوع بیمه ، بیمه باربری است . در این نوع بیمه ، بیمه گر(شركت بیمه)متعهد به جبران خسارت بیمه گذار به میزان و ترتیب توافق شده در مقابل تحقق خطرهای حمل و نقل كالا است .

بیمه پارسیان كلیه ریسكهای مربوط به حمل و نقل كالا از مبادی مختلف به سایر نقاط در سراسر دنیا را اعم از اینكه از طریق دریا،خشكی(زمینی)هوایی و یا تركیبی از این مسیرها باشد تحت پوشش قرار می دهد .بیمه نامه های صادره می تواند برای كالاهای وارداتی ، صادراتی و یا حمل های داخلی قابل استفاده باشد و بر حسب نوع كالاها و حاسیت آنها در مقابل خطرات گوناگون پوششهای متناسب تحت عنوان كلوزهای A ،BوC  ارائه می شود .

در بیمه نامه با شرط A  كه اصطلاحا بیمه تمام خطر نیز به آن اطلاق می شود كلیه خطرات با استثنای خطراتی كه در بخش استثنائات بیمه نامه ذكر گردیده تحت پوشش قرار می گیرد . در این بیمه نامه فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت)وجود ندارد .بیمه نامه هایی كه با شرایط B  و C  صادر می شوند خطراتی را تحت پوشش قرار می دهند كه نام آنها در بیمه نامه صراحتا ذكر شده باشد .تعداد خطرات تحت پوشش در شراط B  بیش از خطراتی است كه در شرایط C  تحت پوشش قرار می گیرد و وجود فرانشیز در بیمه نامه های با شرایط B  یكی از ویژگی های این نوع بیمه نامه می باشد .

شرایط بیمه حمل و نقل كالا :

1- شرط خسارت كلی (Total Loss)

زمانی است كه كالا در یك حادثه كاملا از بین رفته یا غیر قابل استفاده گردد .

2- شرط C: در اين شرط خسارت ناشی از خطرات زير تحت پوشش می باشد:

1- آتش سوزی ، انفجار
2- به گل نشستن ، زمین گیر شدن ، برخورد با كف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن كشتی یا شناور
3- واژگون شدن یا از راه یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
4- تصادم یا برخورد كشتی یا شناور با هر وسیله حمل دیگر و یا با اجسام خارجی به غیر از آب
5- تخلیه كالا در بندر اضطراری
6- فدا كردن كالا در جریان زیان همگانی
7- به دریا انداختن كالا برای سبك سازی

3- شرط B: خطرات تحت پوشش در این شرط عبارتند از كلیه خطرات بیمه شده در شرط C به انضمام خطرات زیر:

1- زلزله ، آتشفشان ، صاعقه
2- به دریا افتادن كالا از روی عرشه كشتی
3- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به كشتی ، شناور ، محفظه كالا ، كانتینر ، لیفت وان یا محل انبار
4- از بین رفتن كامل هر بسته كالا در كشتی یا شناور
5- از بین رفتن هر بسته كالا به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه كشتی و یا شناور

خطرهای زير با منظور نمودن درصد يا مبلغی به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده)تحت پوشش كلوز B می باشند:

1- دزدی ، دله دزدی ، قلاب زدگی
2- آبدیدگی ، روغن زدگی ، پارگی
3- شكست ، ریزش
4- خسارت ناشی از كالای مجاور

همچنين خسارت ناشی از عدم تحويل يك بسته كامل نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش می باشد .

4- شرط A:

بیمه باربری با شرط A  كه كاملترین ، در این نوع بیمه می باشد بیشتر برای كالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و كلیه خطرها به جز موارد مستثنی شده را شامل می شود .

استثنائات: (اهم مواردی كه مشمول بیمه باربری نمی باشند)

موارد استثناء در شرايط  B ,C:

این بیمه به هیچ وجه شال خطرات زیر نمیگردد :

1- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار .
2- نشت و ریزش عادی ، كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه .
3- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل .
4- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .
5- تلف ، آسیب یا هزینه ای كه علت اساسی آن تاخیر باشد ، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد .
6- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از ورشستگی یا اعسار مالكان ، مدیران ، اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها .
7- آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هر كس .
8- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی اتمی یا شكست و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اكتیو كار كند .

موارد استثناء در شرايط A:

تمامی  موارد ذكر شده در شرایط B  و C  به جز آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا بخشی از آن توام با سوء نیت از طرف هر كس ،به جز بیمه گذار .

بیمه حمل داخلی:

خطرهای تحت پوشش در بیمه حمل و نقل داخلی از دو گروه تشكیل می شوند :

1- خطرات اصلی شامل آتش سوزی و حادثه وسیله حمل ( تصادف ، تصادم ، واژگونی و پرت شدن وسیله نقلیه )
2- خطرهای اضافی كه بر حسب توافق هنگام صدور بیمه نامه به خطرهای اصلی اضافه می شوند از قبیل بارگیری ، تخلیه ، سرقت و ....

اسناد و مدارك لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت :

الف – محصولات صادراتی – وارداتی :

1- اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
2- بارنامه
3- فاكتور خرید
4- صورت بسته بندی
5- گواهی مبدا
6- راه نامه C.M.R  در حمل های زمینی
7- تصویر پشت و روی پروانه ورودی كالا
8- تصویر پشت و روی پروانه خروجی كالا(برای كالای صادراتی)
9- قبوض انبار گمركی
10- صورت مجلس گمركی یا بندری
11- گواهی كسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت كسری كالا)
12- گزارش بازدید كارشناس خارجی (در صورتی كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد)
13- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه(در مورد خسارت های ناشی از حادثه)
14- برگ جانشینی یا فرم وكالتنامه لاتین

ب – محمولات حمل و نقل داخلی :

1- اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
2- بارنامه
3- فاكتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
4- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
5- صورت مجلس یا گزارش كارشناسی شركت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

ج – محمولات وسائط نقلیه آبی(شناورهای كوچك دریایی):

1- اعلام خسارت بموقع بیمه گذار
2- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
3- گزارش هواشناسی محل حادثه
4- گواهی سازمان بنادر و كشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
5- پروانه ثبت و بهره برداری
6- گزارش قابلیت دریا پیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و كشتیرانی
7- گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و كشتیرانی
8- آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء