اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و دریافت خسارت باربری:

 الف- محمولات صادراتی – وارداتی:

1- اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
2- بارنامه
3- فاکتور خرید
4- صورت بسته بندی
5- گواهی مبداء
6- راه نامه C.M.R  در حمل های زمینی
7- تصویر پشت و روی پروانه ورودی کال
8- قبوض انبار گمرکی
9- صورت مجلس گمرکی یا بندری
10- گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت کسری کالا)
11- گزارش بازدید نماینده خارجی(در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
12- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی از حادثه)
13- برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین

ب- محمولات حمل و نقل داخلی:

1- اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
2- بارنامه
3- فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
4- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
5- صورت مجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

 ج- محمولات وسائط نقلیه آبی (شناورهای کوچک دریایی):

1- اعلام خسارت بموقع بیمه گذار
2- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
3- گزارش هواشناسی محل وقوع حادثه
4- گواهی سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
5- پروانه ثبت و بهره برداری
6- گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی
7- گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی
8- آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء