بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود ، جهت دریافت خسارت بیمه مسئولیت بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 5 روز بصورت کتبی  بیمه گذار را مطلع نموده تا بیمه گر اقدام به تشكیل پرونده خسارت نماید. سپس باتوجه به رشته بیمه ای مدارك و اسناد مشروحه ذیل را جهت تعیین میزان خسارت به بیمه گر ارائه نماید.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان ، مسئول فنی بیمارستانها

1- ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار
2- نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

1- مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
2- در صورت فوت: نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار
3- وراثت و گزارش مقامات انتظامی
4- در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

1- ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیان دیده
2- در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی: ارائه مدارک مربوطه

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

1- مدارک خرید کالا توسط مصرف کننده و یا زیان دیده
2- ارائه مدارك مربوط به اثبات مسئولیت بیمه گذار

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

1- ارائه گزارش نیروی انتظامی
2- تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی
3- ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
4- گواهینامه راننده
5- تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه
6- فاکتور محموله و صورت حساب راننده
7- در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده