الف) مدارك درخواستی جهت تكمیل پرونده های عمر و حوادث گروهی:

مدارك مشترك:

1- آخرین حكم كارگزینی و فیش حقوقی بیمه شده
2- كپی شناسنامه بیمه شده (صفحه اول/كل صفحات باطل شده)
3- گزارش حادثه (انتظامی/ تأمین اجتماعی / محلی)
4- گواهینامه رانندگی مرتبط با وسیله نقلیه (اگر حادثه یا فوت ناشی از تصادف رانندگی باشد)
5- مدارک پزشکی روز حادثه

در صورت فوت بیمه شده

1- جواز دفن (كپی برابر اصل)
2- گواهی فوت (كپی برابر اصل)
3- خلاصه رونوشت وفات (كپی برابر اصل)
4- انحصار وراثت نا محدود و كپی صفحه اول شناسنامه وراث (كپی برابر اصل) (اگرذینفع قرارداد وراث قانونی باشد)
5- مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با فوت (در صورت فوت ناشی از بیماری)

در صورت بروز نقص عضو ناشی از حادثه

1- رادیو گرافی از عضو صدمه دیده
2- گزارش پزشك معالج مبنی بر ختم درمان و میزان عوارض دائم باقی مانده

در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از حادثه

1- اصل مدارك پرداخت هزینه های انجام شده
2- گزارش پزشك معالج مبنی بر علت حادثه

ب) مدارك درخواستی جهت تكمیل پرونده های عمر و حوادث انفرادی:

مدارك مشترك:

1- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی
2- كپی شناسنامه بیمه شده(صفحه اول/كل صفحات باطل شده)
3- گزارش حادثه (انتظامی/ محلی)
4- گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (در صورت حادثه رانندگی)
5- مدارک پزشکی روز حادثه

در صورت فوت بیمه شده

1- جواز دفن (كپی برابر اصل)
2- گواهی فوت (كپی برابر اصل)
3- خلاصه رونوشت وفات (كپی برابر اصل)
4- انحصار وراثت نا محدود و كپی صفحه اول شناسنامه وراث (كپی برابر اصل) (اگرذینفع قرارداد وراث قانونی باشد)

نقص عضو ناشی از حادثه

1- رادیو گرافی از عضو صدمه دیده
2- گزارش پزشك معالج مبنی بر ختم درمان و میزان عوارض دائم باقی مانده

هزینه های پزشكی ناشی از حادثه

1- ارسال اصل مدارك پرداخت هزینه های انجام شده
2- گزارش پزشك معالج مبنی بر علت حادثه

الف) خدمات تشخیصی:

مانند: سونوگرافی ، اسكن ، آندوسكوپی ، تست ورزش نوارعصب عضله

1- اصل فاكتور یا صورتحساب (كپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است)
2- دستور پزشك معالج (در صورتیكه بیمه شده از دفترچه بیمه استفاده نكرده باشد)
3- کپی گزارش (جواب) سونوگرافی ،ام آر آی ، آندوسکوپی و ...

ب) جراحی های مجاز سرپائی ، لیزرتراپی و شكستگی ها:

1- اصل گواهی پزشك مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذكرنام بیمار و تاریخ مراجعه
2- عكس رادیو گرافی در مورد شكستگی ها

ج) هزینه های بیمارستانی:

بیمارستانهای خصوصی

1- اصل صورتحساب بیمارستان با مهروامضاء حسابداری (مالی) وگواهی مبلغ پرداخت شده توسط بیمار
2- اصل كلیه مدارك بیمارستانی مانندشرح عمل جراحی ،گواهی بیهوشی ،گواهی ویزیت ها ،نسخ دارویی، آزمایشگاه و... (درصورتیكه بیمه شده به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه گراول مراجعه كرده باشد به عبارت دیگر از دفترچه بیمه خود برای بستری استفاده كرده باشد كپی برابر اصل این مدارك قابل قبول می باشد)

بیمارستانهای دولتی

1- اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهرحسابداری وگواهی مبلغ پرداختی توسط بیمار
2- كپی خلاصه پرونده یا شرح عمل

تبصره: در صورتیكه بیمه شده به بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مراجعه كرده و تمایل داشته باشد سهم این سازمانها (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، ارتش) را دریافت كند ابتدا باید مدارك بیمارستانی را به سازمانهای ذكر شده ارائه داده درنهایت كپی برابر اصل مدارك به همراه كپی چك صادر شده رابه این شركت ارسال نماید. بدیهی است درصورت ارسال مدارك بیمارستانی به این شركت و صدور چك بازپس گرفتن مدارك جهت ارائه به سازمانهای بیمه گرپایه امكان پذیرنمی باشد.

مدارك لازم جهت صدور معرفی نامه بیمارستانی جهت بیمه شدگان:

1- معرفی نامه شركت بیمه گذار مبنی بر اشتغال بیمه شد
2- نسخه پزشك متخصص مبنی بر بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد با ذكر علت بستری
3- كپی كارت درمان تكمیلی و دفترچه بیمه
4- كپی صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزینه زایمان)

همانطور كه می‌دانید پرداخت خسارت یکی از مهمترین موضوعات از نظر مشتریان در صنعت بیمه است. این اهمیت در بیمه های عمر انفرادی به جهت ارتباط این بیمه‌نامه‌ها با جان افراد از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. از آنجائیكه پرداخت به موقع و صحیح خسارت مستلزم داشتن اطلاعات و مدارك كامل است، از شما نمایندگان و همکاران محترم خواهشمند است در صورت وقوع هر یك از خسارت‌های مشمول بیمه‌نامه نسبت به اعلام به موقع و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهند. این مدارك عبارتند از:

مدارك مشترك:

1- اصل بیمه‌نامه و دفترچه‌های اقساط
2- كپی كارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شده

در صورتی كه پرونده خسارت مربوط به فوت بیمه‌شده باشد:

1- اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار یا ذینفع بیمه‌ای
2- جواز دفن (كپی برابر اصل)
3- گواهی فوت (كپی برابر اصل)
4- خلاصه رونوشت وفات (كپی برابر اصل)
5- كپی كل صفحات باطل شده شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
6- كپی كارت ملی و صفحه اول شناسنامه استفاده‌كنندگان (ذینفع) قرارداد (كپی برابر اصل) (اگر ذینفع وراث قانونی باشند انحصار وراثت نامحدود و كپی كارت ملی و صفحه اول شناسنامه وراث)
7- در صورت فوت بر اثر حادثه علاوه بر مدارك فوق مدارك زیر نیز موردنیاز است:

الف- گزارش حادثه (انتظامی/محلی)
ب- گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (درصورت حادثه رانندگی)

در صورتی كه پرونده خسارت مربوط به پرداخت هزینه‌های پزشكی ناشی از امراض خاص باشد:

1- درخواست كتبی بیمه‌شده و اعلام خسارت
2- ارسال اصل کلیه مدارك پزشکی و صورتحساب های بیمارستانی پرداخت شده
3- گزارش پزشك معالج در خصوص نوع بیماری و درمان صورت گرفته

در صورتی كه پرونده مربوط به استفاده از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بعلت ازكار افتادگی باشد:

1- درخواست كتبی بیمه‌شده و اعلام خسارت
2- گزارش پزشك معالج مبنی بر از كار افتادگی بیمه‌شده
3- مدارك پزشكی نشان‌دهنده نوع بیماری، تاریخ شروع و درمانهای انجام شده