وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه

1- مطلع نمودن بیمه گر از وقوع حادثه بلافاصله پس از اطلاع ،حداكثر ظرف  مدت 5 روز.

2- اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت درموقع حادثه  یا بعد از وقوع آن حادثه و حتی المقدور با هماهنگی بیمه گر.

3- عدم تغییردرمورد اموال بیمه شده بدون اجازه بیمه گرو یا هرگونه تغییر در جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم به نحوی كه ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای كارشناسان دچار اشكال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم در جهت نجات و یا كاهش خسارت با رعایت منافع عمومی كه بصلاح و مورد تایید كارشناسان باشد ، بلامانع خواهد بود.

4- اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول واموال غیرمنقول به تفكیك به بیمه گر و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال قبل از حادثه بگونه ای كه امكان تعیین تخصص كارشناس و یا كارشناسان اعزامی برای بیمه گر قابل تشخیص باشد.

5- اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به بیمه گر جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی.

6- اخذ گزارش سازمان آتش نشانی محل حادثه و ارسال برای بیمه گر جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی.

عدم سازش و اعلام رضایت به مقصرین حادثه بدون اطلاع و آگاهی بیمه گر در مواقعی كه وقوع حادثه توسط اشخاص ثالث ایجاد شده باشد.