اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران از طرف بیمه گذار انجام شود

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران از طرف بیمه گذار انجام شود:

1- در مهلت مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد.
2- در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد.
3- هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید.
4- صورتجلسه متره خسارت بعد از بازدید کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد.
5- با توجه به صورتجلسه متره خسارت جهت براورد آن مدارک مورد نیاز کارشناس را از قبیل صورت وضیعت قبل و بعد از حادثه ، صورت وضیعت خسارت و غیره را تهیه و به شرکت بیمه ارسال دارد.