اعلام مدارک  خسارت شخص ثالث مالی:

با گزارش مقامات انتظامی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

1- اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث طرفین حادثه
2- یک عدد کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
3- اصل و کوپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه
4- سند مالکیت خودرو زیان دیده
5- اصل کروکی

در صورتیکه کروکی تنطیمی از نوع غیر سازشی باشد ، می بایست علاوه بر مدارک فوق ، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی ، عند الزوم گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عندالزوم رای محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعب پرداخت خسارت ارائه گردد.

بدون گزارش مقامات انتظامی

پرداخت خسارت بدون ارائه گزارش مقامات انتظامی ، منوط به داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر و با تعهدات کامل مالی و پیوسته در زمان حادثه ، برای طرفین حادثه و دارا بودن گواهینامه مجاز توسط رانندگان مقصر و زیاندیده می باشد. همچنین حضور وسایل نقلیه طرفین حادثه در محل شعبه خسارت جهت بازدید کارشناس این شرکت و تایید حادثه الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

اصل وکپی بیمه نامه شخص ثالث طرفین حادثه
یک عدد کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
اصل وکپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه

اعلام مدارک خسارت شخص ثالث جانی:

الف) حوادث منجر به جراحات بدنی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حوادث منجر به جراحات بدنی عبارتند از:

1- گزارشهای مقامات انتظامی
2- اوراق بازجویی طرفین حادثه
3- کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
4- کپی شناسنامه مصدومین
5- مشخصات کامل مصدومین
6- مدارک بالینی و اصل صورتحساب بیمارستانی
7- کلیه نظرات پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات
7- رای نهایی دادگاه در صورت صدور

حوادث منجر به فوت

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حوادث منجر به فوت عبارتند از:

1- گزارشهای مقامات انتظامی
2- اوراق بازجویی طرفین حادث
3- كروكی تنظیمی توسط افسر كاردان فنی و نظریه كارشناس رسمی دادگستری
4- كپی شناسنامه باطل شده متوفی
5- مشخصات كامل متوفی، برگ معاینه جسد، خلاصه رونوشت فوت و جواز دفن
6- گواهی حصر وراثت
7- قیم نامه در صورت داشتن صغیر
8- كپی شناسنامه تمام ورثه
9-
رای نهایی دادگاه در صورت صدور. (البته امكان دریافت خسارت بدون رای دادگاه و بصورت توافقی نیز امكان‌پذیر می‌باشد)

مدارك مورد نیازجهت تشکیل پرونده خسارت بدنه

1- ايراد خسارت در حوادث و تصادفات

با گزارش مقامات انتظامی

مدارك مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

1- اصل و كپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
2- اصل و كپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه
3- اصل و كپی كارت و سند خودرو
4- اصل كروكی
5- ارائه معرفینامه از شركتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو

هموطن گرامی در صورتیكه كروكی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارك فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تكمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش كارشناس رسمی دادگستری، و عند الزوم رای محاكم قضایی در مورد كروكی تنظیمی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

بدون گزارش مقامات انتظامی

در صورت بروز حادثه و ایراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بیمه، یا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بیمه‌گذار می‌تواند به  شعب پرداخت خسارت این شركت مراجعه نماید.

مدارك مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

1- اصل و كپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
2- اصل و كپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه
3- اصل و كپی كارت خودرو

2- وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنكه خودرو دارای پوشش سرقت در جای لوازم باشد، سریعا موضوع را به نزدیكترین پاسگاه یا كلانتری محل حادثه گزارش نموده و جهت دریافت خسارت به یكی از شعب پرداخت خسارت این شركت مراجعه نمایید.

مدارك مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

گزارش مقامات انتظامی
اصل و كپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
اصل و كپی كارت و سند خودرو
ارائه معرفینامه از شركتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو

3- وقوع سرقت کلی خودرو

بیمه‌گذار محترم، در صورت وقوع سرقت كلی خودرو، سریعا موضوع را به نزدیكترین پاسگاه یا كلانتری محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداكثر 48 ساعت، جهت تشكیل پرونده به یكی از شعب پرداخت خسارت این شركت مراجعه نمایید.

مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده عبارتند از:

1- اصل و كپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
2- اصل و كپی كارت و سند خودرو