سوال و جوابهای متداول

1- آیا بیمه‌گذار می‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ برای‌یك‌ خطربه‌ نفع‌ خود نزد چند شركت‌ بیمه‌ به‌ قیمت‌روز بیمه‌ كند؟
نه‌.بیمه‌ نباید موجب‌ سود و منفعت‌ بیمه‌گذار شود. البته‌بیمه‌مشترك‌ نزد چند شركت ‌ بیمه‌، به‌طوری‌ كه‌ مجموع‌ارزش‌بیمه‌ شده‌ نزد همه‌ شركتها از ارزش‌ واقعی‌ تجاوز نكندمجازاست‌ . این‌ اصل‌ مخصوص‌ بیمه‌های‌ اموال‌ ومسؤولیت‌است‌ و در بیمه‌های‌ اشخاص‌ می‌توان‌ چندبیمه‌نامه ‌ باسرمایه‌های‌ دلخواه‌، خریداری‌ كرد و ازمزایای‌آنها بهره مند شد.
2- آیابیمه‌گر، هزینه‌ پیشگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌بیمه‌شده‌ را می‌پردازد؟
بله‌. حتی‌ اگر تلاش‌ بیمه‌گذار هم‌نتیجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. اگراشیای‌ بیمه‌شده‌ هم‌ در حین‌نجات‌ صدمه‌ ببینند، باز جبران‌آن‌ خسارت‌ برعهده‌ بیمه‌گراست‌; البته‌ این‌ گونه‌ هزینه‌هاباید درحد متعارف‌ باشد.
3- آیاقراردادبیمه‌ وتغییرات‌ آن‌ می‌تواند شفاهی‌باشد؟
خیر. بیمه‌نامه‌ كه‌ سند قرارداد بیمه‌ است‌ باید كتبی‌ باشد وهرگونه‌تغییردر مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ كتبی‌ بیمه‌گذار وموافقت‌ بیمه‌گر باصدور برگه‌ای‌ به‌ نام‌ الحاقیه‌ صورت می گیرد.
4- از نظر فقهی‌، بیمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌ای‌ است‌ ؟
طبق‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) ، بیمه‌ عقدی‌ است ‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحیح.
5- استهلاك‌،بیمه‌ شدنی‌ است‌؟
استهلاك‌ و كهنگی‌ براثر استفاده‌، بیمه‌شدنی‌ نیست‌ و هنگام‌پرداخت‌ خسارت‌، استهلاك‌ كسرمی‌شود. زیرا ریسك‌بیمه‌پذیر باید اتفاقی‌ و احتمالی‌ باشددر حالی‌ كه‌ استهلاك‌امری‌ حتمی‌ و اجتناب‌ناپذیر است.
6- اگر شخصی‌ براثرتصادف‌ با وسیله‌ نقلیه‌ بدون‌بیمه‌ نامه‌، مصدوم‌ یا فوت‌ شودیا اینكه‌ راننده‌ بعد ازتصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترك‌ كند، آیااو یابازماندگانش‌می‌توانند هزینه‌ یا غرامتی‌ دریافت‌ كنند؟
بله‌. صندوق‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمین‌خسارتهای‌بدنی‌ در بیمه‌ مركزی‌ ایران ‌ وجود دارد كه‌وظیفه‌اش‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزینه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثی‌ است‌كه‌ به‌ علت‌بیمه‌ نبودن ‌ وسیله‌ نقلیه‌ یا فرار كردن‌ یا ناشناخته‌ماندن‌مسؤول‌ حادثه‌، نمی‌توانند خسارت‌ خود را ازشركتهای‌بیمه‌ دریافت‌ کنند.
7- اگربیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌خسارت‌ بیشتر،اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌بیمه‌ كند، چه‌ اتفاقی‌می‌افتد ؟
طبق‌ماده‌11 قانون ‌بیمه ‌، قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌استرداد نیست.
8- امروزه‌، بیش‌ از هر زمان‌ دیگری‌، جاده‌ها پر رفت‌و آمدشده‌اند و خطرها هم‌ بیشتر در كمین‌. چگونه‌می‌توان‌باخاطری‌ آسوده‌ مسافرت‌ كرد؟
با خرید بیمه‌ حوادث مسافرت.
9- برخی‌ از بیمه‌گذاران‌، قرارداد بیمه‌ برای‌ اموال‌خود رابراساس‌ ارزشهای‌ مندرج‌ در دفاتر مالی‌خویش‌ تنظیم‌می‌نمایند. بیشتر بیمه‌گذارانی‌ كه‌ ازمیزان‌ خسارت‌ پرداختی‌رضایت‌ ندارند، از این‌ گروه‌هستند، علت‌ چیست‌ ؟
بیمه‌گذاربرای‌ دریافت‌ خسارت‌ كامل‌، باید اموال‌ خود را به‌ارزش‌ روزبیمه‌ كند. درصورتی ‌ كه‌ این‌ دسته‌ از بیمه‌گذاران‌،اموال‌ خودرا به‌ ارزش‌ دفتری‌ منهای‌ استهلاك‌ مالی‌ بیمه‌می‌كنند كه‌معمولا كمتر از ارزش‌ واقعی‌ است‌ و طبق‌ ماده‌10 قانون‌بیمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ارزش ‌ بیمه‌شده‌به‌ارزش‌واقعی‌پرداخت‌ می شود.
10- به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد ؟
بیمه ‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت ‌تعاون‌ و كمك ‌به‌ همنوع‌ است.
11- بیمه‌ حوادث‌ برچند نوع‌ است‌ ؟
بیمه‌ حوادث‌انواع‌ مختلفی‌ دارد كه‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیراست‌ :
1- تمام‌ اوقات‌
2- ناشی‌ از كار
3- زندگی‌خصوصی‌
4- ورزشی‌
5- رانندگی‌
6- مسافرت‌باهواپیما
7- مسافرت‌با هرنوع‌ وسیله‌ نقلیه‌
8- سرنشینان‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌زمینی‌
12- بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌ ؟
هرشخصی‌كه‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌،باشد اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و براثر حادثه‌وسیله‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از كف‌بدهد یا مصدوم‌ ومجروح‌شود، بیمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌ مبلغی‌ به‌عنوان‌غرامت‌به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهد کرد.
13- بیمه‌ دیه‌ چیست‌ ؟
بیمه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌بیمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادرمی‌شود و بیمه‌ مستقلی‌نیست‌ . در این‌ بیمه‌، مسؤولیت‌راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌در مقابل‌ اشخاصی‌ كه‌ براثرحوادث ‌ ناشی‌ از وسیله‌ نقلیه‌مذكور دچار آسیبهای‌جسمانی‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو یاجرح‌ می‌شوند، به‌شرط آنكه‌ طبق‌ قانون‌ دیات‌، دیه‌ به‌ آنان‌تعلق‌ گیرد، تاحدمقرر مشمول‌ این‌ بیمه‌ می‌شود . ملاك‌تشخیص‌ مسؤول‌حادثه‌، میزان‌ دیه‌ و اشخاصی‌ كه‌ دیه‌ به‌آنها تعلق‌ می‌گیرد وهمچنین‌ هزینه‌ معالجه‌، رأی‌ محاكم‌ذی‌صلاح‌ است.
14- بیمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌ ؟ومیزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ چقدر است‌ ؟
قانون‌ بیمه‌ اجباری‌مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ درایران‌، كلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ را مسؤول‌جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی‌می‌داند كه‌ بر اثر حوادث‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث ‌ واردمی‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌مزبور موظفندمسؤولیت‌ خود را بیمه‌ كنند. از آنجا كه‌ میزان‌خسارت‌پرداختی‌ از بابت‌ بیمه‌ نامه‌ اجباری‌ ممكن‌ است‌كافی‌ نباشد،مازاد بر آن‌ را شركتهای‌ بیمه‌ به‌صورت‌ اختیاری‌بیمه‌می‌كنند. در حال‌ حاضر براساس ‌ بیمه‌نامه‌اجباری‌شخص‌ثالث‌ حداكثرخسارت‌ مالی‌ قابل‌ جبران‌ 2،000،000 ریال‌ و حداكثر خسارت‌ جانی‌ قابل‌ پرداخت‌50،000،000 ریال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختیاری‌بیمه‌ می شود.