بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قراردادبیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد

به طور معمول طرفین یك قرارداد ممكن است بطور غیرعمد یا سهواً باعث زیان دیگری شوند.

این بیمه‌نامه خسارت‌های جانی و یا مالی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار وارد به طرف قرارداد را تحت پوشش قرار می دهد.